COVID-19 Response Alert

COVID-19 Response: Alert

Xcel Energy's response to COVID-19 Learn More

Customer Support
2020-03-15 00:00:00.0

Xcel Energy yuav ncua qhov txiav tsis tso fais fab los yog roj av

Muaj cov kev npaj nyob muaj chaw los ua kom ntseeg tau tias peb muaj fais fab (electric) thiab roj av (natural gas) rau sawv daws siv

MINNEAPOLIS (March 15, 2020) – Thaum lub sij hawm uas cov zej zos thiab cov tsev neeg ntsib cov teeb meem vim tus kab mob sib kis COVID-19, Xcel Energy yuav tsis txiav cov fais fab los yog roj av uas tso tuaj rau hauv tsev kom mus txog rau thaum rov ceeb toom rau sawv daws paub ntxiv tom ntej. Qhov no yuav pab ua kom paub tseeb tias tsoom neeg sawv daws muaj fais fab thiab roj av siv hauv lawv lub tsev thiab ceev lawv tsev neeg kom muaj kev kaj huv. Ib qho ntxiv, peb lub tuam txhab yuav ua hauj lwm nrog cov uas muaj teeb meem them tsis taus lawv qhov nqi fais fab los yog nqi roj av los mus tsim kom tau ib daim phiaj rau lawv maj mam them ib zaug me ntsis raws li qhov them taus kom tas tus nqi.

Brett Carter, tus lwm thawj tswj hwm, tus Khiav Hauj Lwm Rau Cov Neeg Siv thiab Kev Tsim Yam Tshiab hais tias “Peb xav kom cov neeg uas siv peb cov fais fab thiab roj av ntseeg siab tias peb nyob ntawm no pab lawv thaum lub sij hawm muaj kev ntxov siab no. Qhov no yog ib feem ntawm peb txoj kev cog lus rau cov zej zos uas peb muab qhov kev pab rau lawv”. “Lub zog fais fab yog ib yam tseem ceeb heev rau lub teb chaws txoj kev sib cuag mus los, yog li peb yuav tau npaj kom zoo, daws kom tau txhua yam kev ua phem tso hem thawj, nrog rau tus kab mob COVID-19. Peb yuav ua hauj lwm nrog cov neeg uas siv peb cov fais fab thiab roj av, peb cov zej zos thiab tsoom fwv cov thawj coj kom paub tseeb tias sawv daws muaj teeb taws pom kev thiab muab cua sov tsis tu thiab kom cov uas peb muab kev pab rau lawv tau txais kev saib xyuas thiab tiv thaiv.”

Kom ntseeg tau tias muaj fais fab thiab roj av rau sawv daws siv

Xcel Energy muaj cov neeg ua hauj lwm thiab cov hom phiaj khiav hauj lwm khov kho nyob muaj chaw los ua kom ntseeg tau tias cov neeg khiav tshuab fais fab, cov neeg ua hauj lwm, cov sawv cev khiav hauj lwm rau cov neeg uas siv peb cov fais fab thiab roj av thiab lwm cov muab tau fais fab thiab roj av rau sawv daws siv nyob hauv yim lub xeev uas peb ua hauj lwm rau lawv, thiab yuav daws kom tau tej teeb meem thaum fais fab ho tuag yog tias yuav tau ua.

Nyob rau lub sij hawm no, lub tuam txhab yuav tsom kwm taug qab xyuas mus ntxiv txog kev sib kis ntawm tus kab mob COVID-19 thiab yuav ua kom muaj sib cev lus mus los tsis tu ncua nrog cov chaw ua hauj lwm ntawm lub zej zos, lub xeev thiab tsoom fwv teb chaws, thiab lwm cov koom txoos saib xyuas fab kev noj qab haus huv. Lub tuam txhab tseem yuav sib cuag nrog lwm cov tuam txhab uas nyob hauv thiab sab nraud ntawm txoj kev tsim fais fab thiab roj av los mus sib qhia txog cov kev coj ua zoo hauv txoj kev muab kev pab rau sawv daws thiab cov neeg ua hauj lwm ntsib txoj kev kaj huv.

 

                                                                   # # #

Hais Txog Xcel Energy
Xcel Energy (NASDAQ: XEL) muab fais fab thiab roj av rau lab (millions) lub tsev thiab cov lag luam nyob thoob plaws yim lub xeev sab Hnub Poob thiab Hnub Poob Nruab Nrab. Lub tuam txhab qhov chaw hauv paus loj nyob hauv Minneapolis, yog ib lub tuam txhab ntaus txhawj rau qhov txo kom uaj cov carbon kom tsawg thiab muab cov fais fab thiab roj av uas huv si los ntawm ntau cov chaw nyob rau tus nqi sib tw tau nrog lwm cov tuam txhab. Yog xav paub ntxiv, mus saib xcelenergy.com los yog taug peb qab rau ntawm Twitter thiab Facebook.

Energy Saving Tip Icon

Energy Saving Tip

Create your own shade by planting a tree in a strategic location in your yard to block sunlight from pouring into your windows. It doesn't get much more green than a tree!

chat bubble logo

Break Ground, Not the Law

Always call 811 before digging in your yard to avoid hitting buried gas or electric lines. Not only is it the safe thing to do, but it's the law.